Fondsboekhouding 2023 [Kenmerken, voorbeelden, voor- en nadelen]

Bijgewerkt op: 23-08-2023
Saltmoney.org wordt gesteund door lezers. Als je iets koopt via links op onze site, verdienen we mogelijk een affiliate commissie zonder kosten voor jou.

Als u de ingewikkelde details van financieel management begrijpt, kunt u soms het gevoel krijgen dat u een nieuwe taal leert.

Fondsboekhouding onderscheidt zich van deze termen vanwege de unieke implicaties en praktijken in non-profit- en overheidssectoren.

Terwijl u door het labyrint van financieel jargon navigeert, helpt het u te begrijpen wat fondsboekhouding precies is en welke invloed dit heeft op de manier waarop deze organisaties opereren.

Laten we dit complexe facet van de boekhouding samen ontrafelen. Van de manier waarop het zich onderscheidt van traditionele bedrijfsboekhouding tot zijn cruciale rol in instellingen in de publieke sector: wij zijn hier om de facetten van fondsboekhouding op te splitsen in een gemakkelijk te begrijpen formaat.

Geen verbijsterende complexiteiten of hoogdravende terminologieën; wij streven naar eenvoud en begrip.

Wat is fondsboekhouding?

Wat is fondsboekhouding?

Fondsboekhouding is een gespecialiseerd gebied van boekhouding dat de nadruk legt op verantwoording in plaats van op winstgevendheid.

Deze unieke aanpak wordt op grote schaal toegepast door non-profitorganisaties, overheidssectoren en instellingen uit de particuliere sector waar het nodig is om individuele fondsen te monitoren en te beheren voor specifieke doelen of vastgelegde verplichtingen.

 • Als u er eenvoudiger over nadenkt, stel u de verschillende fondsen dan voor als afzonderlijke bedrijven binnen een grotere onderneming. Elk fonds of 'bedrijf' houdt zijn eigen grootboek en balans bij.
 • Normaal gesproken maakt u gebruik van de boekhoudprincipes van het Fonds wanneer de daaruit voortvloeiende inkomsten niet alomtegenwoordig kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan moeten ze expliciet worden geoormerkt voor bepaalde activiteiten.
 • Deze methode maakt diepgaande financiële controle, gedetailleerde rapportage en grotere transparantie mogelijk, omdat het ervoor zorgt dat geld oordeelkundig wordt toegewezen aan de plek waarvoor het bedoeld is.

Fondsboekhouding versus niet-fondsboekhouding

Wanneer u onderscheid maakt tussen de boekhouding van fondsen en niet-fondsen, moet u nadenken over het type organisatie en waar de inkomsten vandaan komen. Ter verduidelijking hebben we hieronder de belangrijkste verschillen uiteengezet:

Fondsboekhouding

 • Voornamelijk werkzaam bij non-profitorganisaties en overheidssectoren.
 • Bijzondere nadruk op verantwoording, transparantie en beheer van de fondsen.
 • Inkomsten worden toegewezen aan specifieke activiteiten door donorbepalingen of geldende wetten.
 • Produceert een overzicht van de wijzigingen in het nettovermogen of een overzicht van de inkomsten, uitgaven en wijzigingen in het saldo van het fonds.

Niet-fondsboekhouding

 • Wordt voornamelijk gebruikt door commerciële entiteiten die gericht zijn op het genereren van winst.
 • De nadruk ligt vooral op winstgevendheid en rendement op investeringen.
 • Financiële informatie wordt gecategoriseerd op basis van vooraf gedefinieerde boekhoudkundige categorieën: activa, passiva, eigen vermogen, inkomsten en kosten - in plaats van gecategoriseerd in verschillende 'fondsen'.
 • Genereert standaard financiële overzichten zoals balansen, resultatenrekeningen (winst- en verliesrekeningen) en kasstroomoverzichten.

De een is niet inherent beter dan de ander; het gaat om de behoeften van uw organisatie. Dus of u nu een onderneming met winstoogmerk runt die de aandeelhouderswaarde wil vergroten of een non-profitorganisatie leidt die streeft naar een optimaal gebruik van subsidies/donaties – u moet deze verschillen begrijpen voor effectief financieel beheer.

Lees meer over Boekhoudcyclus [definitie, timing en 8 belangrijke stappen]

Boekhoudkundige kenmerken van het fonds

Boekhoudkundige kenmerken van het fonds

Fondsboekhouding heeft verschillende kenmerken die het onderscheiden van andere boekhoudvormen. Hier zijn een paar opmerkelijke kenmerken en functies.

1. Fondsen: De kern van de fondsboekhouding ligt in het concept 'fondsen'. Beschouw deze als afzonderlijke entiteiten binnen de organisatie – elk met unieke financiële gegevens, onafhankelijk van anderen.

2. Zelfbalancerende boeken: Elk fonds opereert onafhankelijk en bezit zijn eigen boeken, waarin de activa moeten worden afgewogen tegen de passiva en het eigen vermogen.

3. Verantwoording boven winstgevendheid: In tegenstelling tot de traditionele boekhouding is het centrale motief van de fondsboekhouding het handhaven van verantwoordelijkheid in plaats van het genereren van winst.

4. Beperkt gebruik: Vaak hebben fondsen specifieke gebruiksscenario's toegewezen door donoren of wetten en kunnen ze alleen worden gebruikt voor vooraf gedefinieerde activiteiten.

5. Budgetcontroles: Met Fund Accounting kunnen organisaties hun budgetten uitgebreid monitoren om overbestedingen en misbruik te voorkomen, zodat de toegewezen middelen efficiënt worden gebruikt.

6. Uitgebreide rapportage: Deze modus vereist periodiek gedetailleerde financiële rapportage, waarbij maximale transparantie behouden blijft over de manier waarop fondsen binnen een organisatie worden gebruikt.

Fund Accounting is een opmerkelijke tak van financiën die als hoeksteen dient voor transparant en verantwoordelijk financieel beheer in non-profitorganisaties en overheidsinstanties over de hele wereld.

Voorbeelden van fondsboekhoudingen

De toepassing van fondsboekhouding strekt zich uit over verschillende sectoren en organisaties waar de behoefte aan financiële verantwoording voorop staat. Hier zijn opmerkelijke voorbeelden:

1. Non-profitorganisaties: Deze instellingen vertrouwen vaak op fondsboekhouding om hun donaties en subsidies te beheren.

Voorbeeld: Een liefdadigheidsorganisatie ontvangt een donatie die specifiek bestemd is voor medisch onderzoek. Met behulp van fondsboekhouding houden ze speciaal voor dit doel een apart fonds aan.

2. Schoolsystemen: Openbare schoolsystemen maken gebruik van fondsboekhouding om verschillende inkomstenbronnen voor verschillende activiteiten te beheren.

Voorbeeld: Er wordt een schenking aan een school gegeven, specifiek voor technologie-upgrades in het klaslokaal. De ontvangen gelden worden vervolgens gescheiden en apart verantwoord.

3. Overheidsinstanties: Elk belastingdollar dat in overheidssectoren wordt geïnd, wordt bestemd voor specifieke doeleinden – waardoor de boekhouding van het Fonds van cruciaal belang is.

Voorbeeld: De belastingen die bestemd zijn voor de ontwikkeling van de infrastructuur vormen een afzonderlijk 'fonds', terwijl de belastingen die bestemd zijn voor onderwijsprogramma's een ander 'fonds' vormen.

4. Universitaire schenkingen: Universiteiten gebruiken fondsboekhouding om schenkingen, donaties of subsidies te beheren, met specifieke bepalingen over hoe deze moeten worden gebruikt.

Voorbeeld: Een universiteit die een dotatie ontvangt die gericht is op wetenschappelijk onderzoek, zal een apart fonds oprichten om dit vermogen zorgvuldig te beheren.

Vergeet niet dat kennis over hoe deze verschillende fondsen moeten worden geïmplementeerd en beheerd een cruciale rol kan spelen bij het waarborgen van begrotingstransparantie en effectief gebruik van middelen – en dat terwijl het vertrouwen van belanghebbenden wordt vergroot.

Onderscheid maken tussen fondsboekhouding en reguliere boekhouding

Onderscheid maken tussen fondsboekhouding en reguliere boekhouding

Het navigeren door de verschillen tussen fonds- en reguliere boekhouding kan lastig lijken vanwege hun overeenkomsten in het volgen van inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Ze richten zich echter op een uiteenlopend publiek en bezitten verschillende kenmerken.

Winstmotief versus verantwoordelijkheid

 • Reguliere boekhouding: dit wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven met winstoogmerk; Daarom ligt er een intense nadruk op het genereren van inkomsten en beleggingsrendementen. De nadruk ligt hier op het beoordelen van de financiële prestaties van de gehele organisatie.
 • Fondsboekhouding: Deze methode legt de nadruk op verantwoordelijkheid boven winstgevendheid. Het wordt voornamelijk gebruikt door non-profitorganisaties of overheidssectoren waar het motief niet het genereren van winst is, maar een enigszins verantwoord beheer van fondsen.

Financiële overzichten

 • Reguliere boekhouding: Entiteiten met winstoogmerk produceren financiële overzichten, waaronder balansen, resultatenrekeningen en kasstroomoverzichten.
 • Fondsboekhouding: Entiteiten die gebruik maken van fondsboekhouding produceren vaak een overzicht van het nettovermogen, een overzicht van de financiële positie en een overzicht van de activiteiten.

Grondstof gebruik

 • Reguliere boekhouding: Middelen zijn doorgaans onbeperkt en kunnen worden gebruikt voor verschillende activiteiten op basis van strategische prioriteiten.
 • Fondsboekhouding: Hulpbronnen kunnen vaak gepaard gaan met gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door donoren of regelgevende wetten, dus moeten ze nauwgezet afzonderlijk worden bijgehouden.

Hoewel beide methodologieën gericht zijn op effectief financieel beheer, strekt hun toepassing zich uit van commerciële ondernemingen tot maatschappelijke organisaties en gemeenschapstrusts, waarbij elk op maat gemaakte behoeften aanpakt met een unieke aanpak.

Lees meer over APIC Accounting 2023 [Definitie, trends en toekomstige richtingen]

Welke soorten organisaties hebben fondsboekhouding nodig?

Fund Accounting wordt vooral toegepast door organisaties waar de nadruk op de inkomsten ligt in het volgen van het gebruik in plaats van het maximaliseren van de winst. Deze omvatten doorgaans:

1. Non-profitorganisaties (NPO’s): NPO's zijn sterk afhankelijk van Fund Accounting. Of het nu een kerk, onderwijsinstelling of liefdadigheidsinstelling betreft, deze organisaties moeten donaties en subsidies duidelijk voor verschillende goede doelen bestemmen. Een non-profitorganisatie voor dierenrechten kan bijvoorbeeld geld apart zetten voor belangenbehartiging, reddingsoperaties of bewustmakingsprogramma's.

2. Overheidsinstanties: Alle overheidsniveaus, van gemeentelijk tot federaal, maken gebruik van fondsboekhouding voor het budgetteren en het volgen van het geldgebruik van de belastingbetaler voor openbare diensten, waaronder wegenonderhoud, volksgezondheidsprogramma's of onderhoud van parkfaciliteiten.

3. Zorginstellingen: Ziekenhuizen en zorgaanbieders werken vaak met een mix van inkomstenbronnen: donaties, subsidies, patiëntenbetalingen of overheidsfinanciering. Elke bron is waarschijnlijk gekoppeld aan specifieke uitgaven, wat de boekhouding van het Fonds van cruciaal belang maakt.

4. Agentschappen uit de particuliere sector: Hoewel ze minder gangbaar zijn dan non-profitsectoren of overheidsinstanties, maken specifieke organisaties uit de particuliere sector ook gebruik van fondsboekhouding, met name organisaties die zich bezighouden met fiduciaire verantwoordelijkheden, zoals vermogensbeheerders of investeringsmaatschappijen.

Met fondsboekhouding kunnen deze entiteiten aantonen hoe fondsen werden gebruikt - een cruciale stap in de richting van het opbouwen van vertrouwen en verantwoordelijkheid bij hun belanghebbenden.

Aan de slag met fondsboekhouding: een gids voor organisaties

Aan de slag met fondsboekhouding: een gids voor organisaties

Als u deel uitmaakt van een non-profitorganisatie, overheidsinstantie of een andere organisatie waar financiële transparantie en verantwoording van het grootste belang zijn, zou het invoeren van fondsboekhouding op uw checklist moeten staan.

Laten we een stapsgewijs proces bekijken waarmee u soepel de wereld van fondsboekhouding kunt betreden:

 • Identificeer uw fondsen: Identificeer verschillende fondsen op basis van hun doel of bron. Elk fonds functioneert dan als een zelfstandige fiscale eenheid binnen uw organisatie met zijn middelen en verplichtingen.
 • Wijs elk fonds een afzonderlijke set boeken toe: Behouden aparte grootboeken voor verschillende fondsen, inclusief hun activa, passiva, aandelen, inkomsten en uitgaven.
 • Budgetten opstellen: Voor elk geïdentificeerd fonds, budgetten opstellen. Binnen het budget blijven is essentieel voor verantwoording en efficiënt gebruik van middelen.
 • Houd de fondsactiviteit regelmatig in de gaten: Het monitoren van de activiteiten van fondsen is van cruciaal belang voor het adequaat beheren van de middelen. Dit helpt overbesteding en misbruik te voorkomen.
 • Regelmatige rapportage: Uitgebreid voorbereiden financiële rapporten waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de middelen van elk fonds gedurende een bepaalde periode zijn gebruikt. Deze rapporten vergroten de transparantie en voldoen aan de compliance-eisen.

Beginnen met fondsboekhouding kan in eerste instantie behoorlijk uitdagend zijn, gezien de complexiteit ervan. Professioneel advies van Certified Public Accountants (CPA's) of speciale boekhoudsoftware voor fondsen kan helpen dit proces effectief te stroomlijnen.

Voordelen van fondsboekhouding

U profiteert van verschillende voordelen als u Fondsboekhouding binnen uw organisatie implementeert, vooral als u financiële zaken regelt voor een non-profitorganisatie of overheidsinstantie.

1. Transparantie en verantwoording

Fondsboekhouding neigt door zijn opzet naar heldere financiële inzichten en absolute transparantie.

Deze eigenschap is zeer nuttig omdat alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig worden bijgehouden naar hun bronfonds, waardoor het gemakkelijker wordt om de financiën nauwkeurig te monitoren.

2. Verbeterde financiële controle

Een ander cruciaal voordeel van fondsboekhouding is de mogelijkheid voor verbeterde financiële controle.

Door afzonderlijke rekeningen of 'fondsen' aan te houden, kunt u er zeker van zijn dat de financiering op de juiste manier wordt toegewezen volgens vooraf gedefinieerde vereisten.

3. Verbeterd vertrouwen

Uiteindelijk bouwen de boekhoudmethoden van het Fonds vertrouwen op tussen organisaties en hun belanghebbenden, of het nu om filantropen, subsidiebureaus of belastingbetalers gaat.

Een transparante boekhoudkundige aanpak wekt vertrouwen in het beheer van middelen en ondersteunt uiteindelijk fondsenwerving of bredere organisatiedoelstellingen.

4. Naleving van regelgeving

Als uw organisatie wettelijk verplicht is om op fondsen gebaseerde boekhouding toe te passen, zorgt naleving ervan ervoor dat u blijft voldoen aan federale regelgeving en wettelijke mandaten.

Van grotere verantwoordelijkheid tot meer vertrouwen en naleving: deze voordelen werken hand in hand bij het aandrijven van fundamentele verbeteringen in de efficiëntie van financiële managementpraktijken.

Nadelen van fondsboekhouding

Hoewel fondsboekhouding een cruciale rol speelt in bepaalde soorten organisaties, is het van essentieel belang om in enkele potentiële uitdagingen en nadelen te duiken.

1. Complexiteit

Fondsboekhouding creëert vaak complexe financiële structuren binnen organisaties. Elk fonds fungeert als een afzonderlijke entiteit met zijn jaarrekening.

Het balanceren van deze talrijke verklaringen kan lastig en tijdrovend zijn, vooral bij grotere entiteiten met meerdere actieve fondsen.

2. Beperkte fondsen

Bij de fondsboekhouding bepalen donaties of subsidies meestal hoe ze moeten worden gebruikt.

Deze beperkingen kunnen de flexibiliteit van uw organisatie beperken en mogelijk sommige donateurs afschrikken die de voorkeur geven aan onbeperkt geven.

3. Intensief hulpbronnengebruik

De mate van verantwoording die vereist is bij de boekhouding van het Fonds vereist een nauwgezette registratie en vaak gedetailleerde rapportage, waardoor dit een proces is dat veel middelen vergt.

4. Gespecialiseerde vaardigheden

Het begrijpen en implementeren van fondsboekhouding vereist gespecialiseerde kennis en expertise; vaardigheden die niet vaak voorkomen bij standaardaccountants.

Ondanks deze potentiële nadelen biedt een goede uitvoering van Fund Authority organisaties nog steeds een efficiënte manier om transparantie en verantwoording te tonen aan donoren, regelgevende instanties en het grote publiek.

Veelgestelde vragen over fondsboekhouding

Waarom is fondsboekhouding noodzakelijk voor non-profitorganisaties?

Met Fund Accounting kunnen non-profitorganisaties inkomsten en uitgaven afzonderlijk registreren, zodat ze worden gebruikt voor het beoogde doel, in overeenstemming met de beperkingen die zijn vastgesteld door donoren of subsidieverstrekkers.

Hoe verbetert Fund Accounting de financiële transparantie?

Door fondsen in categorieën in te delen en ze voor specifieke doeleinden te oormerken, geeft Fund Accounting een duidelijk beeld van waar het geld wordt gebruikt, waardoor financiële transparantie en vertrouwen worden bevorderd.

Kan een traditioneel bedrijf methoden voor fondsboekhouding integreren?

Ja. Hoewel dit niet wordt verwacht vanwege verschillende doelstellingen (winstgevendheid versus verantwoording), kunnen traditionele bedrijven indien nodig fondsboekhouding gebruiken voor specifieke projecten of afdelingen.

Wat zijn 'beperkte' fondsen in de context van fondsboekhouding?

Beperkte fondsen verwijzen naar geld dat door de donor of regelgevende instantie voor een specifiek doel is bestemd; deze fondsen kunnen niet anders worden gebruikt.

Zijn er softwareoplossingen specifiek voor fondsboekhouding beschikbaar?

Verschillende softwareoplossingen zijn specifiek op maat gemaakt om de fijne kneepjes van de fondsboekhouding te vereenvoudigen, waardoor non-profitorganisaties en overheidssectoren worden geholpen nauwkeurige en conforme financiële gegevens bij te houden.

Conclusie

Fondsboekhouding is een unieke en essentiële boekhoudmethode die voornamelijk wordt gebruikt door non-profitorganisaties en overheidsinstanties.

De focus op verantwoording in plaats van op winstgevendheid ligt ten grondslag aan de missie en het ethos van deze organisaties.

Het bieden van grotere transparantie bevordert niet alleen het vertrouwen onder donoren, maar zorgt ook voor een oordeelkundig gebruik van fondsen die vaak de levensader van deze organisaties vormen.

Dus of u nu een non-profitorganisatie runt of binnen overheidssectoren werkt, kennis van fondsboekhouding is onmisbaar.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een ingewikkeld labyrint, maar met een fundamenteel begrip wordt het een ongelooflijk hulpmiddel voor effectief financieel beheer.

Michael Restiano

Ik ondersteun de productcontentstrategie voor Salt Money. Daarnaast help ik bij het ontwikkelen van contentstrategieën en -processen om kwaliteitswerk voor onze lezers te leveren.

cross linkedin Facebook pinterest YouTube rss twitteren instagram facebook-leeg RSS-leeg linkedin-leeg pinterest YouTube twitteren instagram